top of page

Din je oblíbenou volbou na obchodních a technologických webech. Je to také dobré písmo pro vytváření působivých titulků stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

 

www.carpmanabroad.com

 

s účinností od 06.03.2020

 

 

 

obsah

 

Všeobecné obchodní podmínky

Preambule

Tiráž, pojmy, legislativa

Rozsah VOP

Jazyk a forma smlouvy

Ceny

Možnosti vyřizování a vymáhání stížností

Autorská práva

Částečná neplatnost, kodex chování

Opravte chyby při zadávání dat

Postup v případě nesprávné ceny

Používání webových stránek

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Platební metody

Způsoby dopravy

Datum dokončení

Výhrada práv, doložka vlastnictví

Informace pro spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy

Záruční práva

 

 

 

 

Preambule

 

Vítejte na našich stránkách! Děkujeme za důvěru při nákupu!

 

Tento internetový obchod byl vytvořen pomocí generátoru spotřebitelsky přívětivých GTC.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Všeobecných obchodních podmínek, používání webových stránek, jednotlivých produktů, procesu nákupu nebo byste s námi chtěli probrat své individuální potřeby, kontaktujte prosím naše pracovníky na uvedených kontaktních údajích!

 

Impresum: údaje poskytovatele služeb (prodejce, společnost)

 

Jméno: Carp man Abroad Kft.

 

Sídlo: 8851 Gyékényes, Szabadság ter 8

 

Poštovní adresa: 8851 Gyékényes, Szabadság ter 8

 

Registrační orgán: Csurgó Tribunal Rejstříkový soud

 

Registrační číslo společnosti: 14-09-317465

 

DIČ: 27351237-2-14

 

Zástupce: Hudson Andrew Michael

 

Telefonní číslo: +36 703011773

 

E-mail: Andrew@carpmanabroad.com

 

Webové stránky: http://www.carpmanabroad.com

 

Číslo bankovního účtu: 1174 3088 2462 6646 0000 0000

 

Informace o poskytovateli hostingu

 

Název: Wix.com Ltd

 

 

Koncepty

 

Strany: Prodávající a kupující společně

 

Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání

 

Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které se jeden ze subjektů kvalifikuje jako spotřebitel

 

Webová stránka: http://www.carpmanabroad.com, prostředek komunikace mezi nepřítomnými

 

Smlouva: Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webové stránky a elektronické pošty

 

Komunikační zařízení v nepřítomnosti: zařízení schopné učinit smluvní prohlášení v nepřítomnosti stran za účelem uzavření smlouvy. Mezi takové zařízení patří zejména adresát nebo neadresný formulář, standardní dopis, inzerát v tisku, katalog, telefon, fax a zařízení pro přístup k internetu.

 

Smlouva mimo kancelář: spotřebitelská smlouva uzavřená v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem poskytnutí smluvního produktu nebo služby bez současné fyzické přítomnosti stran, pouze za použití komunikačních prostředků mezi stranami za účelem uzavření smlouvy.

 

Produkt: veškerý movitý movitý majetek obsažený v nabídce webu, umístěný na webu a určený k prodeji, který je předmětem smlouvy  

 

Podnikání: osoba vykonávající povolání, samostatnou výdělečnou činnost nebo podnikání

 

Kupující / Vy: osoba, která uzavírá smlouvu o provedení nabídky nákupu prostřednictvím Webové stránky

 

Záruka: V případě smluv uzavíraných mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen spotřebitelská smlouva) podle občanského zákoníku,

 

a) záruka daná za plnění smlouvy, k níž se podnik dobrovolně zavazuje, kromě zákonné povinnosti nebo v případě neexistence právní povinnosti, řádně plnit smlouvu; a

 

b) zákonná záruka

 

Příslušná legislativa

 

Na Smlouvu se vztahují zejména tyto právní předpisy:

 

1997 CLV. zákon o ochraně spotřebitele;

 

CVIII z roku 2001 zákon o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti;

 

V. zákon z roku 2013 o občanském zákoníku (PTK);

 

151/2003. (IX. 22.) o povinné záruce na některé zboží dlouhodobé spotřeby;

 

Nařízení vlády 45/2014 (II.26) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem;

 

19/2014 (IV. 29.) NGM o procesních pravidlech pro vyřizování záručních a záručních reklamací na věci prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem

 

Rozsah a přijetí VOP

 

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi určují kromě ustanovení příslušných závazných právních předpisů tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) a doplňující informace na webových stránkách. V souladu s tím tyto VOP obsahují práva a povinnosti vás i nás, podmínky uzavření smlouvy, podmínky plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

Před dokončením objednávky se musíte seznámit s ustanoveními těchto VOP. Nákupem prostřednictvím našeho internetového obchodu přijímáte ustanovení těchto VOP a VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Vámi a Prodávajícím.

 

 

 

Jazyk smlouvy, forma smlouvy

 

Jazykem smluv, na které se vztahují tyto VOP, je maďarština.

 

Smlouvy spadající do rozsahu těchto VOP se nepovažují za smlouvy písemné, prodávající je neukládá.

 

Ceny

 

Ceny jsou uvedeny v HUF a zahrnují 27% DPH. Ceny jsou pouze informativní, vyhrazujeme si právo na změnu cen.

 

Možnosti vyřizování a vymáhání stížností

 

Spotřebitel může podávat stížnosti spotřebitelů týkající se produktu nebo činnosti prodávajícího na těchto kontaktních údajích:

 

Telefon: +36 703011773

Internetová adresa: http://www.carpmanabroad.com

E-mail: Andrew@carpmanabroad.com

 

 

Spotřebitel může podniku podat ústně nebo písemně stížnost týkající se chování, činnosti nebo opomenutí podnikání nebo osoby jednající jménem nebo ve prospěch podniku v souvislosti s distribucí nebo prodejem zboží. spotřebitelům.

 

 

Společnost musí ústní stížnost neprodleně prošetřit a v případě potřeby ji napravit. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo není možné reklamaci ihned vyřídit, sepíše podnikatel o reklamaci a svém stanovisku neprodleně zápis a kopii poskytne spotřebiteli na místě v případě zjištění ústní stížnost. V případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo jinou službou elektronických komunikací je tato zaslána spotřebiteli současně s věcnou odpovědí do 30 dnů v souladu s požadavky na odpověď na písemnou stížnost. V ostatních ohledech jste povinni postupovat s písemnou reklamací následovně. Podnik odpoví na písemnou stížnost písemně do 30 dnů od jejího obdržení a učiní kroky k jejímu sdělení, nestanoví-li přímo použitelný akt Evropské unie jinak. Zákon může stanovit kratší lhůtu a zákon delší lhůtu. Podnik uvede důvody zamítnutí stížnosti. Ústní stížnost sdělená prostřednictvím telefonu nebo služby elektronických komunikací musí být opatřena jedinečným identifikačním číslem.

 

 

Záznam o reklamaci musí obsahovat:

 

jméno a adresu spotřebitele,

místo, čas a způsob uplatnění reklamace,

podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů, dokladů a jiných důkazů předložených spotřebitelem,

prohlášení podniku o svém postoji ke stížnosti spotřebitele, lze-li stížnost vyřídit ihned,

podpis toho, kdo zápis pořídil, a s výjimkou ústní stížnosti podané telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky spotřebitele,

místo a čas pořízení zápisu,

v případě ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo jinou službou elektronických komunikací jedinečné identifikační číslo stížnosti.

Společnost musí uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu pěti let a na požádání ji předložit kontrolním orgánům.

 

 

V případě zamítnutí reklamace sdělí podnikatel spotřebiteli písemně, který orgán nebo smírčí orgán může reklamaci podat se svou stížností. Informace rovněž zahrnují umístění, telefonní a internetové připojení a poštovní adresu příslušného orgánu nebo smírčího orgánu v místě bydliště nebo bydliště spotřebitele. Informace rovněž zahrnují, zda se podnik obrátil na smírčí orgán k vyřešení spotřebitelského sporu.

 

Pokud během jednání nedojde k urovnání spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem, má spotřebitel následující možnosti vynucení:

 

 

Stížnosti úřadům na ochranu spotřebitele. Pokud zaznamenáte porušení spotřebitelských práv spotřebitele, máte právo podat stížnost u orgánu ochrany spotřebitele v místě vašeho bydliště. Po projednání stížnosti úřad rozhodne o průběhu řízení na ochranu spotřebitele. Úřední úkoly I. stupně ochrany spotřebitele plní okresní úřady příslušné podle místa bydliště spotřebitele, jejichž seznam naleznete zde: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Soudní řízení. Zákazník je oprávněn svůj nárok ze spotřebitelského sporu vymáhat u soudu v rámci občanskoprávního řízení dle zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu. podle ustanovení zákona.

 

Rádi bychom vás informovali, že na nás můžete podat spotřebitelskou stížnost. Pokud bude vaše stížnost spotřebitele zamítnuta, máte rovněž právo obrátit se na smírčí orgán podle místa vašeho bydliště nebo pobytu: podmínkou pro zahájení smírčího řízení je, že se spotřebitel bude snažit spor řešit přímo s dotčeným podnikem. Na žádost spotřebitele je místo příslušného orgánu příslušný k postupu smírčí orgán určený v žádosti spotřebitele.  

 

Společnost má povinnost spolupracovat při jednání smírčího senátu.  

 

V této souvislosti existuje povinnost podniků zaslat odpověď na výzvu smírčího orgánu a povinnost dostavit se k smírčímu orgánu („zajištění účasti osoby oprávněné k dosažení dohody na jednání“).

 

Není-li sídlo nebo provozovna provozovny zapsána v obvodu komory provozující místně příslušný smírčí orgán, rozšiřuje se povinnost součinnosti provozovny o možnost uzavření písemné smlouvy v souladu s potřebami smírčího orgánu. spotřebitel.

 

V případě porušení výše uvedené povinnosti součinnosti má orgán ochrany spotřebitele pravomoc uložit v případě porušení zákona v důsledku změny právní úpravy povinnou pokutu, přičemž není možné upustit od pokuta. Kromě zákona o ochraně spotřebitele je novelizováno i příslušné ustanovení zákona o malých a středních podnicích, takže od ukládání pokut neupustí ani malý a střední podnik.

 

Výše pokuty se může pohybovat od 15 000 HUF do 500 000 HUF v případě malých a středních podniků, od 15 000 HUF v případě malých a středních podniků s ročními čistými tržbami nad 100 milionů HUF, 5 %. ročních čistých tržeb společnosti, ale až 500 milionů HUF. Zavedením povinné pokuty chce zákonodárce zdůraznit spolupráci se smírčími orgány a zajistit aktivní účast soutěžitelů v dohodovacím řízení.

 

 

Smírčí orgán má pravomoc řešit spotřebitelské spory mimosoudně. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout dohody stran za účelem urovnání spotřebitelského sporu, v opačném případě ve věci rozhodne tak, aby bylo zajištěno jednoduché, rychlé, efektivní a hospodárné vymáhání práv spotřebitele. Na žádost spotřebitele nebo podniku poskytne smírčí orgán rady o právech a povinnostech spotřebitele.

 

Řízení smírčího orgánu se zahajuje na žádost spotřebitele. Žádost se podává písemně předsedovi smírčího orgánu: písemnému požadavku lze vyhovět dopisem, telegramem, telegrafem nebo faxem a jakýmikoli jinými prostředky, které příjemci umožňují trvale uchovávat jemu určené údaje za účelem pro které byla data určena., a zobrazit uložená data v nezměněné podobě a obsahu.

 

Žádost musí obsahovat

 

jméno, místo bydliště nebo pobytu spotřebitele,

název, sídlo nebo místo podnikání podnikatele, který je účastníkem spotřebitelského sporu,

pokud spotřebitel místo příslušného smírčího orgánu určí příslušný orgán,

stručný popis postavení spotřebitele, skutečnosti a důkazy, které jej podporují,

prohlášení spotřebitele, že se spotřebitel přímo pokusil o řešení sporu s dotčeným podnikem

prohlášení spotřebitele, že ve věci nebylo zahájeno smírčí řízení jiným smírčím orgánem, nebylo zahájeno mediační řízení, nebyla uplatněna reklamace ani nebyl podán návrh na vydání platebního rozkazu,

návrh na rozhodnutí senátu,

podpis spotřebitele.

K žádosti je třeba přiložit doklad nebo kopii (výpis), na jejichž důkaz se spotřebitel odvolává, zejména písemné prohlášení podniku o zamítnutí reklamace nebo, není-li to možné, jakýkoli jiný písemný důkaz, který má spotřebitel k dispozici pro pokus o uplatnění reklamace. nutná konzultace.

 

Pokud spotřebitel jedná prostřednictvím zmocněnce, zmocněnec musí být připojen k žádosti.

 

Více informací o smírčích radách je k dispozici zde: http://www.bekeltetes.hu

 

Více informací o územně příslušných smírčích orgánech je k dispozici zde: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Evropská komise zřídila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé registrovat, aby mohli řešit své spory při nakupování online vyplněním žádosti, čímž se vyhnou soudním sporům. Spotřebitelé se tak mohou domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.

 

Pokud chcete podat stížnost na produkt nebo službu, které jste si zakoupili online, a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete použít nástroj pro řešení sporů online.

 

Vy a obchodník, na kterého jste podali stížnost, můžete na portálu společně vybrat orgán pro řešení sporů, který chcete pověřit vyřízením stížnosti.

 

Platforma pro řešení sporů online je dostupná na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS

 

Autorská práva

 

Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu. Podle § 1 odst. 1 zákona (dále jen Szjt.) jsou stránky považovány za autorské dílo, takže všechny jejich části jsou chráněny autorským právem. The Szjt. Podle § 16 odst. 1 je zakázáno neoprávněné užívání grafického a softwarového řešení, díla počítačového programu na webu nebo použití jakékoli aplikace, kterou lze web nebo jakoukoli jejich část upravovat. Pro příjem jakéhokoli materiálu z webové stránky a její databáze, a to i s písemným souhlasem držitele autorských práv, pouze a   odkazem na webovou stránku s uvedením zdroje. Vlastník autorských práv: Pontycentrum Magyarország Kft.

 

Částečná neplatnost, kodex chování

 

Je-li některé ustanovení VOP právně neúplné nebo neplatné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy v platnosti a namísto neplatného nebo vadného dílu se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

 

Prodávající nemá zaveden kodex chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

 

Provoz digitálního datového obsahu, technická ochranná opatření

 

Dostupnost serverů poskytujících data zobrazovaná na webu je přes 99,9 % ročně. Celý datový obsah je pravidelně zálohován, takže v případě problému lze původní datový obsah obnovit.   Zobrazovaná data jsou uložena v databázích MSSQL a MySQL. Citlivá data jsou uložena s odpovídajícím šifrováním a k jejich šifrování používáme hardwarovou podporu v procesoru.

 

Informace o základních vlastnostech produktů

 

Na webových stránkách uvádíme v popisech každého produktu informace o základních vlastnostech produktů, které lze zakoupit. Informace na stránce produktu jsou pouze informativní! Obrázky jsou někdy ilustrační, barvy ne vždy odpovídají skutečnosti!

 

Oprava chyb při zadávání údajů - Odpovědnost za správnost poskytnutých údajů

 

V průběhu objednávky máte možnost změnit údaje, které jste zadali před dokončením objednávky (kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže můžete zadané údaje opravit, i když jste již přešli na další strana). Vezměte prosím na vědomí, že je vaší odpovědností zajistit, aby informace, které poskytujete, byly zadány správně, protože produkt bude účtován a odeslán na základě vámi poskytnutých informací. Odesláním objednávky berete na vědomí, že prodávající je oprávněn nést veškeré škody a náklady vzniklé z vašeho nesprávného zadání údajů nebo nepřesných údajů. Prodávající vylučuje svou odpovědnost za plnění na základě nepřesného zadání údajů. Upozorňujeme, že chybná e-mailová adresa nebo úložný prostor schránky může mít za následek nedoručení potvrzení a může znemožnit uzavření smlouvy.

 

Postup v případě nesprávné ceny

 

Může se stát, že - např. z důvodu technické chyby - na webu je uvedena chybná cena. V případě chybné ceny nemůžeme přijmout objednávku (vaši nabídku) za chybnou cenu a nejsme povinni prodat produkt za chybnou cenu. Pokud bude nabídka učiněna za nesprávnou cenu, nebude mezi námi uzavřena žádná smlouva. Pokud učiníte nabídku za nesprávnou cenu, systém ji automaticky potvrdí, neznamená to však přijetí nabídky z naší strany. Pokud učiníte nabídku (objednávku) za chybnou cenu, pracovník Prodávajícího Vás na správnou cenu upozorní a může Vám nabídnout uzavření smlouvy za cenu správnou. Nejste povinni učinit nabídku a uzavřít smlouvu za správnou cenu poskytnutou prodávajícím místo nesprávné ceny. V tomto případě nedochází mezi stranami k uzavření smlouvy.

 

Používání webových stránek

 

 

 

Proces nákupu

 

Výběr produktu

 

Kliknutím na kategorie produktů na webu si vyberete požadovanou produktovou rodinu včetně jednotlivých produktů. Kliknutím na každý produkt naleznete fotografii, číslo zboží, popis a cenu produktu. Za nákup musíte zaplatit cenu na webu. Produkty jsou označeny ilustrační fotografií. Doplňky a dekorační prvky zobrazené na fotografiích nejsou součástí produktu, pokud to není zvýrazněno v popisu produktu. Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za případné překlepy nebo nesprávné údaje!

 

Vložte do košíku

 

Po výběru Produktu můžete kliknout na tlačítko "Přidat do košíku" - libovolné číslo -   produkt do košíku, aniž by tím vznikl jakýkoli závazek k nákupu nebo platbě, protože umístění do košíku nepředstavuje nabídku.

 

Doporučujeme vložit produkt do nákupního košíku, i když si nejste jisti, že chcete produkt koupit, protože tak získáte přehled o produktech, které jste si vybrali, a zobrazí se na obrazovce. a porovnat. Do doby finalizace objednávky - do stisknutí tlačítka "Dokončit objednávku" - lze obsah nákupního košíku libovolně upravovat, z košíku odebírat jakékoli produkty, přidávat do košíku nové produkty nebo požadované číslo produktu lze změnit.

 

Vložíte-li vybraný produkt do košíku, vyskočí samostatné okno s textem "Produkt přidán do košíku". Pokud nechcete vybírat více produktů, klikněte na tlačítko "Přejít do košíku"! Pokud si chcete vybraný produkt znovu prohlédnout nebo přidat do košíku další produkt, klikněte na tlačítko "Zpět na produkt"!

 

Zobrazit košík

 

Při používání webu můžete obsah košíku kdykoli zkontrolovat kliknutím na ikonu „Zobrazit košík“ v horní části webu. Zde můžete vybrané produkty odebrat z košíku nebo změnit počet produktů. Po stisknutí tlačítka "Obnovit košík" systém zobrazí informace odpovídající Vámi změněným údajům, včetně ceny produktů vložených do košíku. 

Pokud nechcete vybírat další produkty a vkládat je do košíku, můžete pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko "Objednat".

 

Zadejte informace o zákazníkovi

 

  Po stisknutí tlačítka "Objednat" se zobrazí obsah košíku a celková kupní cena k úhradě za nákup Vámi vybraných produktů. V kolonce „Doručovací služba“ je nutné uvést, zda si chcete objednaný produkt vyzvednout osobně (osobní odběr) nebo požádat o doručení. V případě doručení Vám systém uvede cenu doručení, kterou jste povinni v případě objednávky uhradit.  

 

Do textového pole „Informace o uživateli“ můžete zadat svou e-mailovou adresu a do textového pole „Fakturační údaje“ své celé jméno, adresu a telefonní číslo. Do textového pole „Informace o dodávce“ systém automaticky uloží informace, které jste zadali během „Údaje o fakturaci“. Pokud požadujete doručení na jinou adresu, zrušte zaškrtnutí. Do textového pole „Komentář“ můžete zadat jakékoli další informace.

 

Přehled objednávky

 

Po vyplnění textových polí výše můžete pokračovat v objednávkovém procesu kliknutím na tlačítko „Pokračovat dalším krokem“, nebo můžete smazat/opravit dosud zadané údaje a vrátit se k obsahu košíku kliknutím na tlačítko „Zrušit " knoflík. Kliknutím na tlačítko „Přejít na další krok“ se dostanete na stránku „Přehled objednávky“. Zde můžete vidět souhrn údajů, které jste dříve zadali, jako je obsah košíku, uživatel, fakturační a dodací údaje a částka, která vám bude účtována (zde již tyto údaje nemůžete změnit, pokud nekliknete na „ Tlačítko Zpět).

 

 

 

Dokončení objednávky (nabídka)

 

Pokud jste si jisti, že obsah nákupního košíku odpovídá produktům, které si chcete objednat, a že jsou vaše údaje správné, můžete objednávku uzavřít kliknutím na tlačítko „Objednat“. Informace uvedené na webových stránkách nepředstavují nabídku prodávajícího k uzavření smlouvy. V případě objednávek spadajících do rozsahu těchto VOP se kvalifikujete jako uchazeč a smlouva je uzavřena přijetím nabídky učiněné prostřednictvím webové stránky v souladu s ustanoveními těchto VOP.

 

Vy jste "Objednávka"   Stisknutím tlačítka výslovně berete na vědomí, že vaše nabídka je považována za učiněnou, a z vašeho prohlášení - v případě potvrzení ze strany prodávajícího dle těchto VOP - vyplývá povinnost platby. Vaše nabídka je závazná po dobu 48 hodin. Pokud nebude Vaše nabídka Prodávajícím potvrzena do 48 hodin v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budete zproštěni závazku nabídky.

 

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

 

Svou objednávku máte možnost provést kdykoliv. Prodávající potvrdí Vaši nabídku e-mailem nejpozději následující pracovní den po odeslání Vaší nabídky.   Smlouva je uzavřena přijetím nabídky učiněné prodávajícím.

 

Platební metody

 

Bankovní převod

 

Za produkty můžete zaplatit i bankovním převodem. Údaje potřebné pro převod: Banka příjemce: Jméno příjemce: DIČ: IČO: Číslo účtu příjemce:

 

Dobírka

 

Pokud chcete hodnotu objednávky uhradit při převzetí balíku, zvolte způsob platby "Dobírka".

 

Způsoby akceptace, akceptační poplatky

 

Datum dokončení

 

Obecná dodací lhůta pro objednávku je maximálně 30 dnů od potvrzení objednávky. Tato dodací lhůta je pouze informativní, odchylky od této budou ve všech případech oznámeny e-mailem. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek berete na vědomí, že Prodávající výslovně vylučuje svou odpovědnost za škody za překročení stanovené dodací lhůty.

 

Výhrada práv, doložka vlastnictví

 

Výroba některých produktů na našich stránkách může být ukončena. S ohledem na to si vyhrazujeme právo odmítnout objednávky, které již byly zcela nebo částečně potvrzeny. K částečnému plnění může dojít pouze po konzultaci s Vámi. Pokud je kupní cena produktu zaplacena předem, bude Vám částka vrácena do 5 pracovních dnů.

 

 

 

Informace pro spotřebitele dne 45/2014. (II. 26.) Vládní nařízení

 

 

 

obsah

 

Informace pro spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy

Záruční práva

 

 

 

 

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

Jako spotřebitel občanský zákoník. 8:1. Dle § 1, bod 3. se kvalifikuje pouze fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nemohou uplatnit právo na odstoupení bez udání důvodů!

 

Spotřebitel je chráněn 45/2014. (II. 26.) má právo bezdůvodně odstoupit. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy

 

a) jde-li o smlouvu o prodeji výrobku

 

aa) produkt,

 

ab) v případě prodeje několika výrobků, kdy je každý výrobek dodáván v jinou dobu, poslednímu dodanému výrobku,

 

ve lhůtě ode dne převzetí spotřebitelem nebo jinou třetí stranou než dopravcem   14 dní.

 

Ustanoveními tohoto bodu není dotčeno právo spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto bodě mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu.

 

Pokud spotřebitel učinil nabídku na uzavření smlouvy, má spotřebitel právo tuto nabídku před uzavřením smlouvy odvolat, čímž odpadá povinnost učinit nabídku na uzavření smlouvy.

 

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo zrušení

 

Spotřebitel v 45/2014. (II. 26.) lze uplatnit prostřednictvím jasného prohlášení v tomto smyslu nebo pomocí vzorového prohlášení dostupného ke stažení na webových stránkách.

 

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

 

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud spotřebitel ve lhůtě předloží své prohlášení. Lhůta je 14 dní.

 

Je na spotřebiteli, aby prokázal, že své právo na odstoupení od smlouvy uplatnil v souladu s tímto ustanovením.

 

Prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy je prodávající povinen při jeho převzetí potvrdit na elektronickém nosiči dat.  

 

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

 

Pokud spotřebitel v 45/2014. (II. 26.) vlády vrátí prodávající spotřebiteli celou částku zaplacenou jako protiplnění, včetně nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, včetně poplatku za dodání, do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl. . Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé volbou jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy.

 

Způsob povinnosti prodávajícího vrátit peníze

 

A 45/2014. (II. 26.) v souladu s § 22 nařízení vlády vrátí prodávající spotřebiteli vrácenou částku stejným způsobem, jaký spotřebitel použil. S výslovným souhlasem spotřebitele může Prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, spotřebiteli však v důsledku toho nemusí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli prodlení v důsledku nesprávně a/nebo nesprávně poskytnutého čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy spotřebitelem.

 

Dodatečné náklady

 

Zvolí-li si spotřebitel konkrétně jiný než nejlevnější standardní způsob dopravy, není prodávající povinen uhradit vzniklé dodatečné náklady. V tomto případě jsme povinni vrátit peníze až do výše uvedených všeobecných sazeb za dopravu.  

 

Zadržovací právo

 

Prodávající může zadržet vrácenou částku spotřebiteli, dokud spotřebitel produkt nevrátí nebo bez důvodných pochybností prokáže, že bylo vráceno; bere se v úvahu dřívější z těchto dvou. Zásilky zaslané na dobírku nebo poštovné nejsme schopni převzít.  

 

V případě odstoupení nebo ukončení závazků spotřebitele

 

Vrácení produktu

 

Pokud spotřebitel v 45/2014. (II. 26.) vlády je povinen vrátit výrobek neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí. produkt. Vrácení se považuje za dokončené ve lhůtě, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.

 

Náklady spojené s vrácením produktu

 

Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Produkt je nutné vrátit na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví smlouvu o poskytování služby mimo provozovnu nebo v nepřítomnosti, zaplatí podnikateli poplatek v poměru k poskytnuté službě do dne oznámení podnikateli. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, se určí na základě celkové výše protiplnění stanoveného ve smlouvě, plus daň. Pokud spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřená, vypočte se poměrná částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých ke dni ukončení smlouvy. Upozorňujeme, že produkt vrácený na dobírku nebo poštovné není možné vyzvednout.

 

Odpovědnost spotřebitele za amortizaci

 

Spotřebitel je odpovědný za amortizaci způsobenou používáním nad rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování produktu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

 

Prodávající Vás výslovně upozorňuje na to, že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy dle § 29 nařízení vlády 45/2014 (II.26.). V případech uvedených v odstavci 1:  

 

a) jde-li o smlouvu o poskytování služby, po poskytnutí služby jako celku, pokud podnik zahájil plnění s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy poté, co výkon služby;

 

b) u produktu nebo služby, jejichž cena nebo cena nepodléhá výkyvům během období povoleného pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podnikem finančního trhu;

 

c) v případě neprefabrikovaného produktu, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který je jednoznačně přizpůsoben pro spotřebitele;

 

d) v případě produktu podléhajícího rychlé zkáze nebo produktu s krátkou životností;

 

e) v případě zapečetěného produktu, který ze zdravotních nebo hygienických důvodů nelze po otevření po dodání vrátit;

 

f) jde-li o výrobek, který je svou povahou po dodání neoddělitelně smíchán s jiným výrobkem;

 

g) jde-li o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu, které podnik nemůže ovlivnit a jehož cena byla dohodnuta stranami v době uzavření kupní smlouvy, avšak není plněna do 30. den po jeho uzavření;

 

h) v případě obchodní smlouvy, kdy podnik na výslovnou žádost spotřebitele navštíví spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;

 

i) prodej a nákup zapečetěných zvukových nebo obrazových nahrávek a kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po dodání otevřel obal;

 

j) noviny, periodika a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;

 

k) v případě zakázek zadávaných veřejnou dražbou;

 

l) jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravovacích nebo volnočasových služeb, s výjimkou pobytové služby, je-li stanovena smluvní lhůta nebo lhůta;

 

m) v případě digitálního obsahu poskytovaného na nehmotném nosiči, kdy podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a zároveň spotřebitel prohlásil, že po zahájení smlouvy o odstoupení od smlouvy ztrácí právo výkon.

 

Záruka na dodávky, záruka na produkt, záruka

 

Tato část informací pro spotřebitele je zpracována na základě zmocnění § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) s využitím přílohy č. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.).

 

Záruka na dodávky

 

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku na dodávky?

 

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete u prodávajícího uplatnit záruku v souladu s pravidly občanského zákoníku.

 

Jaká práva máte na základě své záruční reklamace?

 

Můžete se rozhodnout použít následující záruční nároky:

 

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud to není pro prodejce nemožné nebo neúměrně nákladné, aby splnil vaše další potřeby. Pokud nepožadujete nebo jste nežádali o opravu či výměnu, můžete požadovat poměrnou část protiplnění nebo si nechat opravit vadu na náklady Prodávajícího, případně můžete v konečném důsledku odstoupit od smlouva.

 

Můžete převést z práva na výběr vámi zvoleného plnění na jiného, avšak náklady na převod ponesete vy, pokud to nebylo odůvodněno nebo poskytnuto Prodávajícím.

 

Jaká je lhůta pro reklamaci dodávek?

 

Závadu musíte nahlásit ihned po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění závady. Vezměte však prosím na vědomí, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby od plnění smlouvy již nemůžete uplatňovat svá záruční práva.

Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitá věc, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí době; ani v tomto případě nelze platně uložit promlčecí dobu kratší než jeden rok.  

 

U koho můžete uplatnit svůj záruční nárok?

 

Svůj nárok na záruku můžete uplatnit u prodávajícího.

 

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich záručních práv?

 

Do šesti měsíců od plnění neexistují žádné jiné podmínky než oznámení vady pro uplatnění vašeho záručního nároku, pokud potvrdíte, že výrobek nebo službu poskytl Prodávající. Po šesti měsících ode dne plnění však musíte prokázat, že vámi zjištěná vada existovala již v době plnění.

 

U použitých výrobků se záruka a práva ze záruky vyvíjejí odlišně od obecných pravidel. U použitých výrobků lze hovořit i o vadném plnění, je však třeba vzít v úvahu okolnosti, na základě kterých mohl Kupující výskyt určitých vad očekávat. Vzhledem k zastaralosti je stále častější výskyt některých závad, v důsledku čehož nelze předpokládat, že použitý výrobek může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený. Na základě toho může kupující uplatnit svá záruční práva pouze u vad, které přesahují vady vzniklé užíváním a vyskytly se nezávisle na nich. Pokud je použitý výrobek vadný a Zákazník, který se kvalifikuje jako Spotřebitel, o tom byl informován při nákupu, nenese Poskytovatel služby odpovědnost za známou vadu.

 

Záruka na produkt

 

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na produkt?

 

V případě vady movité věci (výrobku) můžete dle své volby uplatnit záruční reklamaci dodávky nebo reklamaci výrobku.

 

Jaká práva máte na základě záručního nároku na výrobek?

 

Při uplatnění záruky na produkt můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

 

V jakém případě je výrobek považován za vadný?

 

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje jakostní požadavky platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti stanovené výrobcem.

 

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

 

Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Uplynutím této lhůty k tomu zaniká.

 

U koho a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

 

Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movitého majetku. V případě uplatnění záruky na výrobek musíte prokázat vadu výrobku.

 

V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záruční povinnosti na výrobek?

 

Výrobce (distributor) je zproštěn záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že:

 

výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci nepodnikatelské činnosti, popř

vada nebyla v době uvedení na trh rozpoznatelná podle stavu techniky resp

vada výrobku je způsobena aplikací právních předpisů nebo závazného úředního předpisu.

Stačí, když výrobce (distributor) doloží důvod pro udělení výjimky.

 

Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě nemůžete současně převzít záruční reklamaci a reklamaci produktu. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek úspěšně uplatněn, můžete u výrobce uplatnit nárok na záruku výrobce na vyměněný výrobek nebo opravený díl.

 

Záruka

 

V jakých případech můžete uplatnit své záruční právo?

 

V případě vadného plnění je dlužník povinen poskytnout stejnou záruku, jako je záruka známá v běžném jazyce na základě smlouvy nebo zákonného požadavku.

 

Legislativa vyžaduje poskytnutí záruky na zboží dlouhodobé spotřeby (např. technické předměty, nástroje, stroje) a jejich díly, jejichž pořizovací hodnota přesahuje 10 000 HUF.

 

Záruka se zakládá smluvně, pokud se povinný (ať už výrobce nebo obchodník) zaváže sám ručit za výrobek za podmínek jím stanovených. Záruční podmínky je v tomto případě nutné číst v souvislosti se zárukou a k záruce je přiložen záruční list.

 

Jaká máte práva a v jaké záruční době?

 

Vyhláška 151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) vymezuje případy povinné ručení. Prodávající neposkytuje záruku na Produkty, na které se tento případ nevztahuje. Záruční reklamaci lze uplatnit v záruční době. Nesplní-li povinný v přiměřené lhůtě svou povinnost vyzvat žalobce, lze reklamaci uplatnit u soudu do tří měsíců od uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, a to i po uplynutí záruční doby. Nedodržení tohoto termínu bude mít za následek diskvalifikaci. Pro uplatnění záručních nároků se jinak přiměřeně použijí pravidla pro výkon záručních práv. Záruční doba je jeden rok. Nedodržení tohoto termínu bude mít za následek diskvalifikaci. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží spotřebiteli nebo v případě, že uvedení do provozu provádí podnik nebo jeho zástupce. V případě jakýchkoli záručních nároků delších než jeden rok kontaktujte výrobce.

 

Co má záruka společného s jinými záručními právy?

 

Záruka platí nad rámec záručních práv (záruka na výrobek a dodávku), zásadní rozdíl mezi obecnými právy ze záruky a zárukou je v tom, že důkazní břemeno je pro spotřebitele v případě záruky výhodnější.  

 

Pokud jste si zakoupili produkt, máte následující práva:

 

Zákon

 

Jak dlouho to lze ověřit?

 

Co je základem záručního zákona?

 

Co lze prosadit

 

Záruka výrobce

 

Dle záručních podmínek, pokud to výrobce umožňuje (záruční podmínky a záruční list jsou obvykle součástí balení produktu)

 

Podle podmínek výrobce smlouva mezi výrobcem a kupujícím

 

Obvykle je záruka na opravu nebo výměnu.

 

Poskytuje obchodník   záruka

 

Dle záručních podmínek, pokud to prodejce umožní (záruční podmínky a záruční list předává prodejce odděleně od produktu)

 

Smlouva mezi obchodníkem a kupujícím podle podmínek obchodníka

 

Obvykle je záruka na opravu nebo výměnu.

 

Povinná záruka dle nařízení vlády 151/2003

 

Lze jej ověřit do jednoho roku od nákupu.

 

Záruka se řídí nařízením vlády 151/2003.

 

V prvním kole lze vymáhat opravu nebo výměnu, ve druhém kole snížení ceny, opravu na náklady dlužníka nebo zrušení

 

Záruka na produkt

 

Do 2 let od prvního uvedení produktu v Maďarsku jej lze vymáhat přímo u výrobce nebo jeho maďarského prodejce

 

Právo na záruku se řídí občanským zákoníkem. reguluje

 

Lze požadovat pouze výměnu nebo opravu.

 

Záruka na dodávky

 

Lze jej ověřit do dvou let od zakoupení.

 

Právo na záruku se řídí občanským zákoníkem. reguluje

 

V prvním kole lze vymáhat opravu nebo výměnu, ve druhém kole snížení ceny, opravu na náklady dlužníka nebo zrušení

 

 

 

 

 

Spotřební materiál s pevným připojením, na který se vztahuje povinná záruka dle nařízení vlády 151/2003 nebo který váží více než 10 kg nebo jej nelze přepravovat jako příruční zavazadlo ve vozech MHD, je nutné opravit v místě provozu, s výjimkou vozidel . Pokud nelze provést opravu v místě provozu, montáž a instalaci, jakož i dopravu a vrácení zajistí firma nebo v případě přímého požadavku na opravu opravna.

 

Závazek prodávajícího po dobu trvání povinné záruky nesmí obsahovat podmínky pro spotřebitele, které jsou nevýhodnější než práva zaručená pravidly povinné záruky. Poté (po 1 roce) však lze podmínky dobrovolné záruky libovolně určit, záruka však v tomto případě rovněž nemá vliv na existenci práv spotřebitele vyplývajících z právních předpisů, včetně záruky dodávek.

 

Garance výměny do tří pracovních dnů

 

V případě prodeje přes internetový obchod platí rovněž institut garance výměny do tří pracovních dnů. Garance výměny do tří pracovních dnů v souladu s 151/2003. (IX. 22.) lze vymáhat v případě zboží dlouhodobé spotřeby, na které se vztahuje nařízení vlády, podle kterého pokud někdo uplatní institut záruky výměny do 3 pracovních dnů, musí to prodávající vyložit tak, že výrobek byl vadný již v době prodeje a vše, co musíte vyměnit, produkt bez dalšího upozornění.

 

Kdy je prodávající osvobozen od záruční povinnosti?

 

Prodávající se zprostí své záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina vady nastala po plnění.

 

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné závady nemůžete současně uplatnit záruku a reklamaci záruky nebo reklamaci produktu a záruky, jinak máte práva vyplývající ze záruky bez ohledu na práva ze záruky.

bottom of page